Together, we work for a green, competitive and socially inclusive Europe

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

PROJECT INFORMATION

JFG Composites Sp. z o. o. received funding from the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 for the implementation of the project “Increasing the company’s competitiveness by implementing an innovative process of manufacturing innovative composite covers for ship superstructure elements”.

The project consists in validation (by optimizing the material composition and creating the target product prototype) and implementing JFG Composites Sp .zo.o. in its own business. an innovative technological process for the production of innovative composite covers for ship superstructure elements (chimneys, radars, antennas, forecastle and poop elements, etc.). Thanks to the production of individual components of the product structure and their subsequent joining together (instead of laminating the product as a whole), the Company will be able to gain a number of competitive advantages resulting from favorable changes in the current state of technology, both at the level of the process and the finished product:

 • lower by min. 40% cost of tools (models, molds and tooling);
 • shorter production cycle by min. 12%;
 • the ability to achieve the required accuracy of positioning holes;
 • managing critical issues in production at the sub-assembly (rather than the entire product) level;
 • greater flatness of the cover surface;
 • at least 15% less weight of the cover;
 • 30% higher resistance to operating loads;
 • higher parameter of the maximum load of the critical surface;
 • higher shape and dimensional accuracy of the cover;
 • at least 70% higher electrical conductivity.

The implementation of the above-mentioned process in the Company’s own operations and the introduction of a product with unique features on a global scale will contribute to increasing the company’s competitiveness on the international market and increasing revenues and profits from operations.

INFORMATION

The project ended with the implementation of an innovative technological process for the production of innovative composite covers for ship superstructure elements.

The value of the co-financing: 1570186,44 EUR

The total value of the project: 16135873,00 zł

INFORMACJE O PROJEKCIE

JFG Composites Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 na realizację projektu „Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnego procesu wytwarzania nowatorskich kompozytowych osłon elementów nadbudowy statków”.

Projekt polega na walidacji (poprzez optymalizację składu materiałowego oraz wytworzenie docelowego prototypu produktu) i wdrożeniu do własnej działalności gospodarczej JFG Composites Sp .zo.o. innowacyjnego procesu technologicznego dotyczącego wytwarzania nowatorskich kompozytowych osłon elementów nadbudowy statków (kominów, radarów, anten, elementów dziobówki  i rufówki etc.). Dzięki produkcji poszczególnych podzespołów struktury produktu i ich późniejszemu spojeniu w całość (zamiast laminowania wyrobu w całości), Spółka będzie w stanie uzyskać szereg przewag konkurencyjnych płynących z korzystnych zmian obecnego stanu techniki zarówno na poziomie procesu, jak i wyrobu gotowego:

 • niższy o min. 40% koszt narzędzi (modeli, form i oprzyrządowania);
 • krótszy cykl produkcyjny o min. 12%;
 • możliwość osiągnięcia wymaganej dokładności pozycjonowania otworów;
 • zarządzanie problemami krytycznymi w produkcji na poziomie podzespołu (a nie całego wyrobu);
 • większa płaskość powierzchni osłony;
 • mniejsza o co najmniej 15% masa osłony;
 • wyższa o 30% odporność na działania obciążeń eksploatacyjnych;
 • wyższy parametr maksymalnego obciążenia krytycznej powierzchni;
 • wyższa dokładność kształtowo wymiarowa osłony;
 • wyższe o co najmniej 70% przewodnictwo elektryczne.

Wdrożenie w/w procesu do własnej działalności Spółki i wprowadzenie na rynek wyrobu o unikalnych w skali światowej cechach przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym oraz zwiększenia przychodów i zysków z działalności.

INFORMACJE

Projekt zakończył się wdrożeniem do produkcji innowacyjnego procesu technologicznego dotyczącego wytwarzania nowatorskich kompozytowych osłon elementów nadbudowy statków

Wartość dofinansowania: 1570186,44 EUR

Całkowita wartość projektu: 16135873,00 zł

Example use of ship shields

Przykładowe użycie osłon statków